Verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning, ett verktyg för skolutveckling? : Rektorers föreställningar om en utbildning då studenter är anställda och studerar

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Skolor i Sverige ska kontinuerligt arbeta med skolutveckling. Enligt Skolverket är rektor ytterst ansvarig för att leda skolutvecklingsarbetet på respektive skolenhet. Skolutveckling innefattar många olika delar och innehåll där den inre organisationen på respektive skolenhet till viss del kan avgöra vilken inriktning utvecklingsarbetet bör ha. Syftet med denna studie är att undersöka rektorers föreställningar om skolutveckling på den lokala skolenheten i relation till verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning. Studiens ansats är kvalitativ, där det empiriska materialet utgörs av intervjuer med rektorer. Den  teoretiska utgångspunkten i denna studie grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med en förståelsebaserad orientering. Resultatet av studien visar att skolutveckling bedrivs på många olika sätt. Exempel på skolutvecklingsarbete har utkristalliserats i olika teman såsom aktuell forskning, systematiskt kvalitetsarbete, samverkan och elevernas resultat. Den inre organisationen påverkar riktningen i detta utvecklingsarbete i form av den kultur som råder samt vilket utvecklingsområde det fokuseras på. I relation till skolutveckling upplever rektorerna den verksamhetsintegrerade grundlärarutbildningen positiv utifrån flera aspekter men framförallt att teori och praktik tillämpas vecka för vecka. Utbildningens utformning kan bidra till skapandet av gemensam kunskap och skolutveckling på arbetsplatserna. Dock har rektorerna en föreställning om att studenterna kommer bidra mer och mer  till skolutvecklingen under utbildningens gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)