En vård fri från diskriminering : En litteraturstudie om sjuksköterskors bemötande av hbtq-personer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Diskriminering inom vården har alltid existerat, trots att det finns riktlinjer som syftar till att motverka detta. Hbtq-personer beskriver bemötandet som en viktig del för att uppleva trygghet under vårdtiden. Bemötandet har även betydelse för om patienten kommer vilja söka vård i framtiden. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper kring normer och stigmatisering för att förstå patientens livsvärld och för att få en mer jämlik vård.  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta hbtq-personer inom vården. Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats baserad på tio kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Analysen genomfördes i enlighet med Friberg (2017).  Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter visar på att det saknas förståelse, där bristande kunskap, bristande utbildning och osäkerhet tas upp. Det förklaras att attityder påverkar bemötandet. Sjuksköterskor beskriver att fördomar, förförståelse och diskriminerande handlingar förekommer, men att öppen atmosfär eftersträvas.  Slutsats: Diskriminering av hbtq-personer är något som fortfarande existerar trots att sjuksköterskor generellt har en vilja att bedriva en jämlik vård. Det behövs mer kunskap för att sjuksköterskor ska kunna tillhandahålla en god och kompetent vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)