Gärningsmannaprofilering : Vad? - Varför? - Vem?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

Ett grövre brott begås. Ett krävande arbete sätts igång, ett arbete där de inblandade hela tiden kämpar mot klockan. Olika fakta och information samlas in och bearbetas. Det gäller att reducera antalet misstänkta för att till slut kunna ringa in den rätte gärningsmannen. Vi har fördjupat oss i hur brottsanalys och gärningsmanna-profilering används som ett komplement i utredningar av grövre brott. Vi har studerat ett specifikt fall från verkligheten där vi har jämfört gärningsmannaprofilen som utformades av gärningsmannaprofilgruppen på rikskriminalen med den senare dömde gärningsmannen. Syftet med en gärningsmannaprofil är inte att hitta en specifik person utan att kunna sluta sig till att leta bland en viss grupp av människor, hitta en speciell typ av personlighet. När vi har jämfört profilen med den riktige gärningsmannen anser vi att det syftet är uppnått.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)