Cannabismissbruk - hur är detta relaterat till unga vuxnas övriga problem? : En jämförande studie utifrån ASI-data i Jönköpings län.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

Sammanfattning:

Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland unga vuxna i Sverige. Det är en omdebatterad drog, debatterna handlar ofta om huruvida cannabis effekter är negativa eller inte. Detta examensarbete undersöker om det finns skillnader i problemnivå inom olika livsområden beroende på grad av cannabisbruk. Examensarbetet är en kvantitativstudie som genom ett antal statistiska analyser jämför tre grupper av unga vuxna samt predicerar sannolikheten för vilka som löper störst risk att vara regelbundna cannabisanvändare. Resultatet tyder på att problemnivån ökar inom flera livsområden beroende på grad av cannabisbruk. Högre involvering i cannabisbruk är förknippat med högre problemnivå i psykisk hälsa, narkotikabruk, narkotikabrott samt hereditet för narkotika. Vidare visar resultatet att faktorer som att vara man, bo i storstad och hereditet för narkotika är riskfaktorer som kan predicera ett regelbundet cannabisbruk. Examensarbetets slutsatser ger stöd för att ökad cannabisinvolvering tycks medverka till missbruk av andra illegala droger och tycks ha negativ påverkanseffekt på psykisk hälsa samt att benägenhet till brottslighet snarare har att göra med selektion än med involvering i cannabisbruk. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)