Den Lyckade Förändringen : Förändring av arbetsmetod inom bank utifrån ett ledarperspektiv i Sparbanken Rekarne

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Sammanfattning                         ”Förändringsarbete av arbetsmetod utifrån ledarperspektiv”

Datum:                                           27 maj 2014

Nivå:                                               Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

Institution:                                   Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola

Författare:                                    Fredrick Posti 901205               Roza Otman 910525                 

Titel:                                               ”Den Lyckade Förändringen - Förändring av arbetsmetod inom bank utifrån ett ledarperspektiv”

Handledare:                                Angelina Sundström

Nyckelord:                                    Organisationsförändring, implementering av förändring, ledarskap, lyckat förändringsarbete.

Frågeställning:                            Hur lyckades Sparbanken Rekarne med sitt förändringsarbete? Vilka bakomliggande faktorer var avgörande under förändringsarbetet?

Syfte:                                              Uppsatsen syftar till att beskriva hur ledare inom bankverksamhet arbetar för att genomföra ett lyckat förändringsarbete.

Metod:                                           Denna uppsats har studerat Sparbanken Rekarnes förändring av arbetsmetod på allexpeditionen. Undersökningen genomfördes av kvalitativ ansats för att skapa förståelse av ämnet. Teorier har erhållits främst från vetenskapliga artiklar och litteraturböcker, empiriavsnittet har insamlats med hjälp av de fem intervjuer som genomförts på Sparbanken Rekarne i Eskilstuna.

Slutsats:                                         De slutsatser som undersökningen kunde påvisa är att ledare ska förmedla betydelsen och målet med förändringen, för att skapa förtroende för de involverade personerna, detta är viktigt för att få med sig människor i förändringen. Delat beslutsfattande och idéskapande vid förändringar kan skapa ökad förståelse och därmed bidra till att minska missförstånd vid implementering av förändringar. För att undvika motstånd och skapa goda förutsättningar under förändringsprocessen är det viktigt som ledare att vara lyhörd, ödmjuk, flexibel samt involvera medarbetarna i förändringen. Viktiga faktorer för att lyckas med en förändring är kommunikation, ett starkt arbetslag, involvering samt delat beslutsfattande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)