Anestesisjuksköterskors upplevelser av kompetens och omvårdnad vid vård av intensivvårdskrävande covid-19 patienter - en webbaserad enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: SARS-CoV-2 (Covid-19) är ett virus som har orsakat en pandemi över hela världen. Pandemin har medfört en ökad belastning på Sveriges hälso-och sjukvård. Flertalet operationer har fått ställas in för att kunna flytta operationspersonal till covid-iva avdelningar, där anestesisjuksköterskor fått arbeta som ansvarig sjuksköterska för intensivvårdskrävande covid-19 patienter. Anestesisjuksköterskors utbildning skiljer sig åt från intensivvårdssjuksköterskans utbildning. Därför anses det vara av stor vikt att kartlägga anestesisjuksköterskors upplevelser av kompetens och omvårdnad vid vård av intensivvårdskrävande covid-19 patienter. Syfte: Att kartlägga anestesisjuksköterskors upplevelser av kompetens och omvårdnad vid vård av intensivvårdskrävande covid-19 patienter. Metod: En kvantitativ metod med en webbaserad enkätstudie. Enkäten delades upp i två delar med frågor kring upplevd kompetens och omvårdnadsansvar. Webbenkäten skickades ut i Västra Götalandsregionen till anestesisjuksköterskor som varit verksamma på covid-iva. Resultat: Resultatet visar att anestesisjuksköterskor upplever bristande kunskaper om vätske-och nutritionsbalans, dialys och i vissa delar av omvårdnaden kring den intensivvårdskrävande covid-19 patienten. Anestesisjuksköterskorna har upplevt oro och ångest över att inte kunna utföra arbetet på ett helt patientsäkert sätt. Delar som upplevts hanterbara är monitorering över ventilation, cirkulation och sederingsdjup. Slutsats: För att kunna upprätthålla ett patientsäkert arbetssätt i en ny miljö krävs det att inlånad personal har en längre utbildning och bättre bredvidgång. För att anestesipersonal ska kunna känna sig trygga och må bra på sin arbetsplats behöver de tillräckliga kunskaper kring intensivvårdsmiljön och omvårdnadvid covid-19, annars finns det stor risk att personal blir utbrända.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)