Just-in-time - En möjlighet för effektivisering i ett byggprojekt?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Ellen Sundström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vid dagens byggprojekt blir bristande utrymme på byggarbetsplatsen allt vanligare då det oftabyggs i tätbebyggda områden. Detta innebär att den traditionella lagerföringen påbyggarbetsplatsen blir svår och nya lösningar behöver hittas för att upprätthålla effektivitet ochgod arbetsmiljö.Just-in-time (JIT) har sitt ursprung i Lean och innebär att rätt material levereras tillbyggarbetsplatsen i rätt tid. Materialet lyfts sedan direkt in på sin slutliga plats i byggnadenistället för att lagras på byggarbetsplatsen.Syftet med denna studie är att undersöka hur företaget YIT Sverige arbetar i dagsläget och hurföretaget skulle kunna ha nytta av JIT vid byggnationen av en friidrottsarena i Gällivare.Friidrottsarenan byggs i tätbebyggt område och utrymmet är begränsat vilket innebär vissaproblem. Dessutom är Gällivare beläget i Norrbottens inland och avstånden till andra städer ärstora.Vid studien framkom att vissa problem som materialskador och bristande kommunikation frånleverantörer förekommer i olika projekt som YIT Sverige genomför. Dessa problem skullekunna undvikas genom användande av JIT. Det är dock svårt att beräkna de kostnader ellerkostnadsminskningar som JIT skulle kunna innebära då det aktuella projektet inte är genomförtännu och studien har en tidsbegränsning.Det finns även fler möjligheter för att förbättra effektiviteten och arbetsmiljö såsom metoden5S och att skapa långsiktiga relationer med leverantörer. Detta är en förutsättning för attanvända sig av JIT men även något som kan användas vid traditionell bygglogistik. Dessutomkan mellanlager vara ett alternativ om det inte finns möjligheter att fullt ut implementera JIT,det skulle innebära fördelar för effektiviteten och arbetsmiljön på byggarbetsplatsen även omalla fördelar med JIT inte nås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)