Hôtel Pacifique - "det stilla hotellet" : Översättning av en modern franskkanadensisk pjäs med åtföljande analys och översättningskommentar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats utgår från en egen översättning från franska till svenska av delar ur pjäsen Hôtel Pacifiqueav den franskkanadensiska författaren Fanny Britt.Syftet med examensarbetet är, förutom att skapa en spelbar text som fungerar i sin målspråkskontext, att undersöka det specifika i att översätta dramatik. I syftet ingår också att belysa och skapa förståelse för Québecfranskan och problem relaterade till att översätta språklig varietet. Det talade ordet står genomgående i fokus: replikerna i dramatexten och de karaktäristiska muntliga dragen för Québecfranskan. Newmarks kommunikativa översättningsmetod används som övergripande översättningsprincip för arbetet och visar sig vara kompatibel med texttypen trots vissa undantag. Resultatet blev en modern svensk pjäs med talspråkligt och idiomatiskt språk i replikerna. För att avgöra om texten är spelbar krävs dock att dramat uppförs på scen, vilket är ett framtida mål. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)