Arbetssätt och faktorer som påverkar högstadieelevers skolprestationer : ”Skolan är ju en viktig del i elevens liv”

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Studien syftar till att studera hur olika personalkategorier inom skolan beskriver sina arbetssätt vad gäller elever som riskerar att misslyckas på i högstadieskolor. De personalkategorierna som är i fokus i studien är lärare, kurator, sjuksköterska, specialpedagog och socialpedagog. Frågeställningarna framhäver att få kunskap rörande hur de olika personalkategorierna arbetar i skolan för att stödja eleverna som upplevs kan misslyckas i skolan, vilka faktorer som kan främja eller hindra en positiv skolprestation samt hur samarbetet och samverkan upplevs utifrån de olika personalkategoriernas perspektiv. För att uppnå studiens syfte och frågeställningarna, genomförs en kvalitativ studie med sju olika respondenter. Studien kopplas till Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologin och hur olika nivåer påverkar barnet. I resultatet redovisas det att de olika personalkategorierna har arbetsområden inom deras jurisdiktioner samt hur de kompletterar varandra i en skola, där samverkan och samarbete förtydligas. Det redogörs även om olika faktorer som främjar och hindrar goda skolprestationer. Studiens viktigaste slutsatser är att miljön, positiv förväntan samt trygghet på skolan påverkar elevernas prestationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)