Sambandet mellan psykisk hälsa och oral hälsa - En journalstudie

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan psykisk ohälsa och oral hälsa i en population. Det sekundära syftet var att utföra kvalitetsundersökning av journalföring på avdelningen för Oral diagnostik på Odontologiska fakulteten Malmö Universitet.Material och metod: Materialet bestod av ett frågeformulär samt tillhörande journalhandlingar. Totalt granskades 530 journalhandlingar avseende patientens psykiska hälsostatus, kariologiska fynd, Decayed Missing Filled Teeth (DMFT), betandning samt parodontala fynd.Resultat: Totalt uppgav 15,7% individer psykisk ohälsa. Kariessjukdom var mer frekvent hos män med psykisk ohälsa. Kvinnor som medicinerades mot psykisk ohälsa uppvisades ha mer sällan tandköttsfickor >5 mm än de som inte medicinerade sig mot psykisk ohälsa. Granskningen av journalföringen uppvisade strukturella brister i journalföring av parodontalt status och psykisk ohälsa.Slutsats: Studiens resultat påvisar inga skillnader i populationen som sin helhet men att det finns skillnader i gruppnivå. Signifikanta skillnader observerades mellan könen när kariesprevalens relaterades till psykisk ohälsa. Vidare kunde det konstateras en skillnad mellan könen när tandköttsfickor >5 mm relaterades till medicinering mot psykisk ohälsa. Skillnader i journalföringen förekom särskilt gällande parodontal status och genererade en viss osäkerhet vid journalgranskningen. Brist i den strukturella journalhanteringen kan bidra till signifikanta misstolkningar av situationen. Dock anses denna osäkerhet inte åstadkomma betydande konsekvenser för patienten. För att reda ut denna variation av journalskrivning bör en tydligare mall vara obligatorisk för alla journalförare. Studiens resultat avviker från tidigare utförda studier. Ytterligare studier av prospektiv art skulle sannolikt förtydliga eventuella kausala samband kring orala hälsan av psykiatriska öppenvårdspatienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)