Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa inom sjukvården – förekomst samt konsekvenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Ilaf Rashid; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Patienter med psykisk ohälsa blir ofta utsatta för stigmatisering, diskriminering och fördomar. Studier har visat på att vårdgivare är den största stigmatiserande gruppen, både inom somatisk och psykiatrisk sjukvård. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka uppkomsten av stigmatisering hos patienter med psykisk ohälsa inom sjukvården samt dess medföljande konsekvenser. Metod: Studien utfördes i form av en systematisk litteraturöversikt, där relevanta artiklar publicerade i PubMed inkluderades. Resultat: 12 artiklar inkluderas i resultatet. Svenska studier visade att 36% hade upplevt diskriminering från personal inom somatisk sjukvård. 50% hade upplevt diskriminering av personal inom psykiatrin. Lägre siffror sågs i internationella studier. Slutsats: Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa är ett högt förekommande problem. Fler patienter upplever sig diskriminerade inom psykiatrisk vård jämfört med somatisk vård. Konsekvenser är ökad suicidalitet, ökad komorbiditet samt försämrade symtom. Effektiva åtgärder mot stigma är strategier baserat på kunskap och kontakt med psykiatriska patienter, vid utbildning av framtida sjukvårdspersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)