Sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av alkoholpåverkade ungdomar, prevention och alkoholbefrämjande faktorer : - en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

Sammanfattning:

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan upplever sitt bemötande av alkoholpåverkade ungdomar och sin kunskap om alkoholprevention. Studien belyser även påverkande faktorer till ungdomars alkoholkonsumtion. Metoden var en beskrivande litteraturstudie. Två undergrupper identifierades och 16 artiklar granskades sammanlagt. Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg sig vara i behov av mer alkoholrelaterad utbildning för att kunna bemöta patienter på ett tillfredsställande sätt. Studier visar att för att minska den ökade belastningen på allmänna sjukhus på grund av alkoholanvändning behövs utbildning och strategier för intervention. Den vanligaste orsaken för ungdomar att uppsöka en akutmottagning i samband med alkoholkonsumtion är mindre skador som fall. Andelen patienter inlagda på sjukhus på grund av alkoholförgiftning har ökat under de senaste åren. Att dokumentera en uppföljningsplan för ungdomar som kommer in till akutmottagningen missas i de flesta fall. Majoriteten av alla barn och ungdomar gick hem från akutmottagningen utan rådgivning i samband med alkoholförgiftning. Att sjuksköterskan inte känner sig ha tillräcklig kunskap inom alkoholprevention visade sig vara den vanligaste orsaken till att inte ge råd till patienter om alkoholkonsumtion. Föräldrars inverkan och regler har en betydande roll för ungdomars alkoholkonsumtion. Studier visade att tydliga regler kan skjuta upp ungdomars alkoholdebut med flera år. Under varma årstider och under helger visade sig ungdomars alkoholkonsumtion vara som störst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)