Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. Som ett svar på de sistnämnda har det anlagts extensiva moss- och sedumtak på flera byggnader. Men dessa typer av tak har sällan något högre estetiskt värde vilket gör taken till en fortsatt outnyttjad resurs för rekreation. På mycket starka konstruktioner som garagebjälklag anläggs ofta intensiva gröna tak med vegetation av parkkaraktär. Dessa anläggningar är mycket tunga vilket gör att få tak kan bära upp den höga vikten. Genom att plantera de vedartade växterna i grunda substratdjup kan vikten hållas låg och möjligheten att skapa rekreativa grönytor på fler tak ökar. På mycket grunda substrat är varje centimeter avgörande för vilken vegetationstyp som kan växa där. I litteraturstudien har vedartat växtmaterial för substratdjup på högst 50 centimeter studerats. Enligt litteraturen har det visat sig vara teoretiskt möjligt att på 12 centimeters substratdjup plantera buskvegetation. Beroende på yttre omständigheter kan detta substratdjup behöva utökas för att möjliggöra en god utveckling av växterna. Taket som ståndort är mycket extremt och där ska växterna inte bara överleva, utan långsiktigt utvecklas med god vitalitet. Detta ställer höga krav på att växtmaterialet är ståndortsanpassat med rätt stresstrategier för att hantera ett begränsat rotutrymme, höga temperaturskillnader, långvarig torka och starka vindar. Arbetets syfte är att främja och utöka användandet av fler lämpade lignoser på taken. Genom att se på naturen som förebild och undersöka vegetationen i extrema biotoper som liknar taket som ståndort, kan lovande arter hittas som besitter de strategier som gör dem framgångsrika på taket. I arbetet lyfts fem biotoper fram som besitter en stor mängd lovande växter. Biotoperna är: Alvarsmarker, bergsområden, kustområden, buskstäppen och ruderatmarker. Slutligen presenteras artlistor för de minimimått av substratdjupsom krävs för att möjliggöra en framgångsrik etablering av växtmaterialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)