Bollplank eller kontrakt? : En intervjustudie om specialpedagogers syn på handledning och på rollen som handledare för det kollegiala lärandet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Arbetet handlar om specialpedagogers syn på handledning och på rollen som handledare. Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers syn på handledning för det kollegiala lärandet samt de möjligheter och utmaningar specialpedagoger möter när de handleder. Begreppen handledning och kollegialt lärande diskuteras och en forskningsöversikt inom området redovisas. Det empiriska materialet består av inspelningar från intervjuer med fyra yrkesverksamma specialpedagoger från grundskolan. En tematisk analys har genomförts och jag har utgått från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet av studien redovisar tre teman; utveckling genom samtal och reflektion, kollegialt lärande genom grupphandledning och förutsättningar för handledning. Specialpedagogerna upplever att begreppet handledning är svårdefinierbart, de ägnar en stor del av sin arbetstid åt handledning och strävar efter att ställa reflekterande frågor och vara ett bollplank åt lärarna. De har goda erfarenheter av kollegialt lärande men gruppsammansättning och tid ses som de största utmaningarna för en lyckad handledning. Rollen som handledare beskrivs som givande men också utmanande. Handledningen syftar till att främja utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå och utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då det är i mötet med andra som utveckling sker. Specialpedagogers handledning som verkar för att främja det kollegiala lärandet kan resultera i förbättrade lärmiljöer och resultat för eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)