Introduktion av reciprok undervisning : En aktionsforskningsinspirerad studie för att utveckla undervisning i läsförståelse för elever med intellektuella funktionsnedsättningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Sammanfattning:

En aktionsforskningsinspirerad studie där syftet är att undersöka möjligheten att som pedagoger utveckla läsförståelse för elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Genom att använda oss av klassrumsbaserad aktionsforskningsansats med self-study som design med multipel datainsamlingsmetod där loggboksskrivande, reflekterande samtal och observationer används för att tydliggöra pedagogernas utveckling genom arbetsgången. Reflekterande samtal har genomförs tillsammans med en kritisk vän och gör att även vi som pedagoger utvecklas i vårt arbete med implementering av reciprok undervisning. Introduktionen av modellen för reciprok undervisning (RU) i våra egna verksamheter har synliggjort hur elevernas förmåga till läsförståelse ökar genom tillämpandet av de olika strategierna för RU. När reciprok undervisning introduceras för eleverna synliggörs det för pedagogerna vikten av att tillämpa stödstrukturer för att eleverna ska utveckla strategier för att bearbeta text. När olika aktioner genomförs för att utveckla undervisningen framträder vikten av att som pedagog använda sig av ett sociokulturellt perspektiv i förhållande till hur undervisningen ska planeras och genomföras. Textvalets betydelse för elevens förförståelse framträder också som en central roll i resultatet. För att bearbeta vår empiri har vi använt oss av en fenomenografisk analysmodell i sju steg där utfallsrummen beskrivs i exklusiva kategorier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)