Från online retail till fysisk detail : En studie om organisatoriska utmaningar i samband med ett skifte i affärsmodell

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att besitta en konkurrenskraftig affärsmodell är av stor vikt i dagens snabbt förändrande samhälle. E-handeln har haft en kraftig utveckling det senaste decenniet vilket inneburit stora förändringar inom detaljhandeln. Idag ser vi en trend att allt fler e-handelsföretag öppnar fysiska butiker. Forskning tyder på att detta medför ett skifte i deras affärsmodell, vilket innebär ett flertal utmaningar för företag. Baserat på tidigare forskning har ett ramverk med tre variabler som förväntas påverka integreringen identifierats: Kultur, spänningar och kunskap. För att undersöka dessa variabler har fyra semistrukturerade intervjuer med svenska detaljhandelsföretag genomförts. Studien finner stöd för att kultur, spänningar och kunskap har en direkt påverkan på integreringen av den nya affärsmodellen. Vidare finner studien att en målfokuserad kommunikation från ledningen har en indirekt påverkan på spänningar och kultur. Studien finner även stöd för att företagets förändringsvana påverkar den kulturella utmaningen. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom området. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)