Att stanna eller inte stanna? : En studie om vilka faktorer som motiverar anställda inom detaljhandeln att stanna respektive lämna sin anställning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

En hög personalomsättning i ett företag kan leda till flera kostnader i och med nyrekrytering och minskad produktivitet. Detaljhandeln är en av de branscherna med högst personalomsättning i Sverige och i branschen kan säljares prestationer ha stor påverkan på företagets framgång. En motiverad säljare kan tillföra mer till ett företags resultat än en omotiverad säljare. För att kunna motverka den höga personalomsättningen bör företag veta hur de ska kunna behålla sina anställda vilket ligger till grund för studiens syfte, att undersöka vad som motiverar anställda inom detaljhandeln att stanna respektive lämna sina anställningar. Det teoretiska ramverket grundas på Fredrik Herzbergs tvåfaktorteori och studiens empiriska resultat bygger på en kvalitativ intervjustudie med ledning och anställda inom företaget Din elon butik. Studiens resultat visar att de faktorer som motiverade de anställda att stanna var arbetsuppgifter och prestation, trivsel samt trygghet. Främst var det trivsel samt arbetsuppgifter och prestation som var de motiverande faktorerna. De faktorer som motiverade de anställda att lämna sin anställning var lön, faktorer i privatlivet, avancemang samt anställningsförhållanden. De faktorer som ansågs främst påverka de anställdas beslut till att lämna sin tjänst var avancemang och sedan lön. Utifrån Herzbergs tvåfaktorteori vidareutvecklades en analysmodell som indikerar att en anställd kan vara motiverad i sitt arbete även fast alla kriterier (hygienfaktorer) enligt Herzberg tvåfaktorteori inte uppfyllts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)