Konsten att ge feedback I ensemble och till ensemblesångare - en kvalitativ studie om ensemblelärares arbete med feedback på estetiska programmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Under många år av studier inom musik har jag som sångare upplevt att jag sällan får samma konkreta feedback som andra instrumentalister i ensemblesammanhang. Många sångare med liknande erfarenheter verkar ha upplevt samma sak. Flera studiekamrater vid Musikhögskolans lärarutbildning anser även att det finns en utbredd problematik i bristen på undervisning i hur man som framtida lärare bör ge feedback till elever i undervisningssyfte. Utgångspunkten i denna studie var att undersöka hur ensemblelärare arbetar med feedback i ensemble på estetiska programmets musikinriktningar. Syfte var att kartlägga hur ensemblelärare på gymnasiets estetiska program arbetar med feedback, vilken typ av feedback som ges generellt samt hur lärarna ger feedback specifikt till sångare. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med fyra verksamma ensemblelärare och genom en dokumentanalys av ensemblelärarnas skriftliga omdömen eller bedömningsmatriser. Det huvudsakliga resultatet visar en stor variation i hur lärarna ger feedback till sina elever. I denna studie var den vanligaste metoden formativ feedback både muntligt och i skrift. Ensemblelärarna använde sig även till stor del av positiv feedback i form av beröm för ansträngning samt självbedömning och kamratbedömning. Den feedback som ges till sångare tenderar vara mer positiv och berömmande, då några lärarna anser att sång som inomkroppsligt och solistiskt instrument är känsligare att kommentera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)