Personalens strategier för att hantera riskerna med trötthet inom den sociala vård- och omsorgsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Trötthet är en av de vanligaste orsakerna för en hög sjukskrivning och jobbfrånvaro inom vård - och omsorgsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt forskning är extrem trötthet (fatigue) också en faktor för en högre olycksrisk i arbetet. Fatigue risk management hjälper till att hantera riskerna i samband med extrem trötthet genom att förebygga, säkerställa samt minska trötthet hos de anställda. I den aktuella kvalitativa studien undersöktes dessa strategier hos de sex anställda på tre olika typer av omsorgsverksamheter: ett HVB/stödboende för ensamkommande flyktingbarn, ett genomgångsboende för tidigare missbrukare samt två äldreboenden. Resultatet av tematisk analys av data från semi-strukturerade intervjuer visade att de anställda använde sig av både trötthetsminskande samt fatigue-proofing strategier i sitt arbete för att minimera riskerna med trötthet under långa arbetspass. Dessa strategier verkade vara en del av den informella praxisen inom varje arbetsgrupp snarare än en komponent av verksamheternas formella hanterande av riskerna med trötthet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)