Produktion och beståndsstruktur i fullskiktad skog skött med blädningsbruk

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Forest Products

Sammanfattning: Denna studie behandlar tillväxt och beståndsstruktur samt sambandet mellan dessa i skog skött med blädningsbruk. Blädningsbruk förutsätter fullskiktad skog med fallande diameterfördelning, under nordiska förhållanden vanligtvis dominerad av gran (Picea abies (L.) Karst). Strukturen i fullskiktad skog är resultatet av tillväxt, skörd/mortalitet och inväxning. Kunskap om det komplexa samspelet mellan dessa faktorer ger skogsskötaren möjlighet att planera och sköta fullskiktad skog för en hög och uthållig produktion. Undersökningar och litteratur inom aktuella områden tas upp i en litteraturstudie. Ämnen som behandlas är: definitioner och begrepp, diameterfördelningen i fullskiktad skog och hur denna kan beskrivas, blädning och andra avverkningsstrategier samt tillväxt- och produktionsundersökningar i Norden, Europa och USA. Ett särskilt avsnitt behandlar hur konkurrensförhållanden i fullskiktad skog kan uttryckas i tillväxtmodeller. Litteraturstudien avslutas av en sammanfattning. En tillväxtmodell för enskilda träd i grandominerad fullskiktad skog skött med blädningsbruk presenteras. Modellen baseras på observationer från 5 försöksytor fördelade på tre platser i Sverige, skötta med blädningsbruk under en period av 20–57 år. Baserat på ingående variabler skattas årlig diametertillväxt för tre ståndortsindex; G19, G24 och G30. Ytorna representerar stor spännvidd i skogsbehandling med varierande virkesförråd och struktur under försöksperioden. Tillväxtmodellen är avståndsoberoende och använder trädets diameter (brh) samt två konkurrensvariabler som oberoende variabler. Inverkan från de större träden uttrycks genom grundyta för dominerande träd definierad som summa grundyta för de 100 grövsta träden per hektar, medan variabeln total grundyta uttrycker den totala tätheten i beståndet. Det bearbetade materialet från försöksytorna visar att diametertillväxten ökar med diametern och kulminerar inte förrän träden är mycket grova. Diametertillväxten för enskilda träd uppvisar dock stor variation inte bara mellan träd av olika storlek utan också mellan träd av samma storlek. Partialanalys med framtagen tillväxtmodell visar att förändringar av de dominerande trädens grundyta har stor inverkan på diametertillväxten medan förändringar av de mindre och medelstora trädens grundyta har marginell effekt, givet oförändrad total grundyta. Resultaten indikerar att beståndsstrukturen kan ha en betydande påverkan på tillväxten i fullskiktad skog. Exempel på faktorer som kan påverka beståndsstrukturen är val av största diameter, diameterfördelning och uttagsstrategi. Virkesförrådets och beståndsstrukturens roll som tillväxtfaktor i fullskiktad skog diskuteras. Vår kunskap om blädningsbruk och tillväxtdynamik är begränsad och ytterligare forskning är angelägen. Denna studie och framtagen tillväxtmodell utgör i detta sammanhang en ansats till att belysa samspelet mellan tillväxt och struktur i fullskiktad skog.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)