Sjuksköterskans läkemedelshantering : Risker, förbättringsområden och förebyggande åtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Felaktig läkemedelshantering är vanligt förekommande och orsakar lidande hos patienter samt stora kostnader för samhället. Trots att problemet är känt ses ingen minskning av prevalensen samtidigt som läkemedelsanvändningen ökar. Sjuksköterskan är till stor del inblandad i läkemedelshanteringen på sjukhusen och ansvarar för att den är patientsäker. Syftet med studien var att belysa de risker och förbättringsområden som finns i sjuksköterskans läkemedelshantering samt hur felaktig läkemedelshantering kan förebyggas. Litteraturstudiens ansats var induktiv och 18 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod användes. Resultatet som framkom var att arbetsmiljön med stress och många avbrott i läkemedelshanteringen ökade risken för felaktig läkemedelhantering. Kommunikationen mellan sjuksköterskan, patienten och andra vårdgivare kan förbättras och har betydelse för patientsäkerheten, antalet sjuksköterskor och nivån på deras utbildning är också av stor betydelse. Framtida forskning kan inrikta sig på att förbättra sjuksköterskans arbetsmiljö som att göra studier där sjuksköterskan som sköter medicinutdelningen har på sig en speciell klädsel för att inte bli störd, samt delegation av telefonsamtal och andra arbetsuppgifter. Det skulle även vara bra med mer utbildning i farmakologi både i grundutbildningen för sjuksköterskor samt som endagsutbildningar på arbetsplatserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)