Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. Det orsakar större flöden av dagvatten som ska ledas bort från stadsmiljön i ledningar, vilket kan orsaka översvämningar. Den traditionella metoden att bygga ut det befintliga ledningssystemet är inte möjligt att genomföra av praktiska och ekonomiska skäl. Därför behövs alternativa lösningar som innebär att utnyttja hållbar dagvattenhantering för att fördröja och rena dagvatten lokalt. Gator utgör en stor del av de hårdgjorda ytorna i en stad och bidrar med stora mängder föroreningar. Dagvatten från gator behöver därför omhändertas genom hållbara lösningar för att minska belastning på ledningsnät och förbättra vattenkvaliteten på utgående vatten. Syftet med denna studie är att undersöka hur enkla dagvattenlösningar kan tillämpas i mittrefuger på gator. Detta görs genom att ta fram ett förslag för dagvattenhantering på Västra Ringvägen i Västerås. Metoderna som används i studien är en platsstudie med protokoll och beräkningar för dimensionering av dagvattensystem. Protokollet innehåller frågor som används som utgångspunkt för att undersöka om det är möjligt att utnyttja mittrefugen för omhändertagande av dagvatten i en gatumiljö. Den ger även information om data som är nödvändig vid dimensionering. Data från protokollet ligger sedan till grund för beräkningarna. Dessa beräkningar ger specifik information om hur uppbyggnaden av dikena kan se ut. Arbetet presenterar två förslag på utformning av diken för omhändertagande av dagvatten i mittrefugen på Västra Ringvägen. Det första förslaget innebär att utforma mittrefugen som ett nedsänkt gräsbeklätt dike där dagvatten fördröjs ytligt innan det infiltrerar till överbyggnaden. I det andra förslaget utformas mittrefugen som ett makadamdike där dagvatten fördröjs i ett underjordiskt magasin. Båda förslagen bidrar till minskad belastning på ledningsnätet och bidrar med viss rening som förbättrar kvaliteten på utgående vatten, i jämförelse med idag. Resultatet visar att det är möjligt att omhänderta dagvatten i en mittrefug genom hållbar dagvattenhantering. Utnyttjandet av gräsbeklätt dike och makadamdike i en mittrefug bidrar med att fördröja dagvatten och minska belastningen på ledningsnätet. Detta är en lösning för att gå mot ett mer hållbart samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)