Intrauterin fosterdöd : Barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd - En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Förlossningar med intrauterin fosterdöd kan vara en utmanande uppgift för barnmorskor. Barnmorskor kan känna sig oförberedda och sakna verktyg inför att handha en förlossning med intrauterin fosterdöd. Internationell forskning har visat att barnmorskor efterlyser mer kunskap vad beträffar handhavandet av en förlossning där barnet har dött intrauterint samt psykologiskt stöd från arbetsgivaren. Syfte: Var att beskriva barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd Metod: Studien genomfördes genom en gruppintervju och fyra par- intervjuer med totalt elva barnmorskor från en klinik där det insamlade materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet frambringade fyra huvudkategorier med elva underkategorier. Huvudkategorierna var följande: Behov av stöd, Betydelse av utbildning, Barnmorskornas känslomässiga reaktioner och Hantera en förlossning med intrauterin fosterdöd. Barnmorskorna uttryckte att mer utbildning och stöd behövs vad beträffar förlossningar med intrauterin fosterdöd, med fokus på krishantering.  Slutsats: Resultatet visade att det skulle behövas mer resurser för återkommande fortbildning för barnmorskor om intrauterin fosterdöd och psykologiskt omhändertagande av föräldraparet i deras svåra situation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)