Ekonomistyrning inom förskolan : En fallstudie utifrån personalens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Lisa Ekström; Malin Hedman; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kommuner är stora och komplexa organisationer, vilket sätter press på en fungerande styrning i samtliga delar av verksamheten. Denna studie behandlar ekonomistyrning inom förskoleverksamheten och har fokus på de anställdas perspektiv. För att studera detta fenomen används en analysmodell som studerar styrmedel som ett paket, i stället för att undersöka olika styrmedel isolerat. Studiens syfte är att klargöra vilka styrmedel förskolan använder för att uppnå samtliga målområden. Därefter studeras förskolepedagogers uppfattningar kring förskolans styrning för att få ökad förståelse om hur förskolans olika styrmedel bidrar till ett målkongruent beteende. Studien utgår från en abduktiv ansats och är av kvalitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer, relevanta dokument samt en observation på en vald förskola i Skellefteå kommun. Resultatet visar att förskolepedagogerna upplever svårigheter i att nå upp till samtliga mål inom förskolan, vilket främst beror på otillräckliga resurser. Studien styrker att ekonomistyrning inom förskolan bör studeras som ett styrsystem i stället för att studera enskilda styrmedel. Resultatet visar att förskolans styrmedel inte alltid styr i önskvärd riktning samt att förskolechef och pedagoger har skilda uppfattningar om den styrning som råder, vilket bidrar till lägre målkongruens. Det råder således inte full målkongruens inom den valda förskolan, vilket kan härledas till förskolans styrpaket. Studien bidrar till ökad förståelse om den komplexa verksamhet förskolan är, både för förskolepedagoger men också för förskolechefer. Vi tror därför att den anpassade analysmodellen som tagits fram kan leda till ökad kunskap kring ekonomistyrning inom förskoleverksamheten och hur man med hjälp av den kan nå en ökad målkongruens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)