Sex, är det vårt område?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Sex är ett mänskligt behov som många gånger prioriteras bort då rädsla för att kränka patientens integritet verkar hämmande för sjuksköterskan. Bröstcancerdrabbade kvinnor genomgår ibland behandlingar som kan påverka sexualiteten och det kan därför finnas behov av stöd från vårdpersonal. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans roll i att stödja kvinnor med bröstcancer vid sexuella problem under onkologisk behandling med inspiration av Goffmans rollteori. Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer av sjuksköterskor som vårdar bröstcancerdrabbade kvinnor. Resultatet visar att sjuksköterskans olika roller påverkas av den inre moraliska kompassen och av den sociala kontext, det vill säga den scen där mötet med patienten äger rum. Det framkom även att det fanns behov av mer kunskap samt av fler aktörer runt patienten då avsaknad av relevant kompetens påverkade huruvida ämnet berördes eller ej.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)