Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder vid nålstick hos barn i åldrarna 4-12

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Nålstick anses av många barn vara det mest obehagliga och skrämmande med sjukhusvistelsen. Nålstick skapar en akut smärta, som barn har svårt att hantera på grund av att deras förmåga att hämma smärtupplevelser inte är fullt utvecklad. Det har visats att icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder har god effekt på barn. En sammanställning av forskning kring icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder som sjuksköterskan kan göra vid nålstick hos barn är därför av betydelse.   Syfte Att sammanställa kunskap om icke-farmakologiska smärtlindrande metoder som sjuksköterskan kan använda till barn i åldrarna fyra till tolv år vid procedurrelaterad smärta ifrån nålstick.   Metod En litteraturstudie med deskriptiv design grundad på 14 vetenskapliga kvantitativa orginalartiklar. Sökningarna utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl.       Resultat Det framkom ett flertal icke-farmakologiska metoder som sänker barns smärta vid nålstick. Fyra huvudteman och nio underkategorier identifierades i studien. Huvudtemana utgjordes av: trygghetsfrämjande åtgärder, avledande åtgärder, aktivt deltagande barn och stimulering.   Slutsats Det finns flera icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder som sänker barns smärta vid nålstick. Utav de framkomna metoderna hade några bättre effekt än andra. En del metoder behöver studeras vidare eftersom statistisk signifikans saknas. Endast i en studie har interventionen resulterat i mer smärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)