Ledarskap i offentlig förvaltning: en studie av arbetsledares mellanposition i den kommunala hemtjänsten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Jag har valt att se närmre på hur några arbetsledare i den kommunala hemtjänsten upplever den mellanposition de befinner sig i, samt de effekter denna mellanposition möjligtvis har på ledarskapet. Intresset av att belysa just arbetsledarnas situation bottnar i att jag ser den som relativt svår. De befinner sig i en klämsits där de ofta med mycket små medel ska lyckas göra verklighet av de mål och direktiv som framförs av överordnade. Jag har valt att göra en kvalitativ studie eftersom jag anser att detta är i linje med mitt tänkta syfte. Fyra arbetsledare har medverkat i studien som bestått av halvstrukturerade intervjuer. Slutsatsen av mitt arbete är att den mellanposition arbetsledarna befinner sig i ofta är karakteristisk med en hög arbetsbelastning, som bland annat grundar sig i ett stort antal underställda, en otydlig arbetsbeskrivning samt många administrativa förpliktelser. Arbetet försvåras också av de otydliga beslut och riktlinjer som framförs av ledning och politiker såväl som en snäv budget samt lagar och förordningar som ska efterföljas. Dessa faktorer har på många sätt en negativ inverkan på det egna handlingsutrymmet och medför bland annat vikten av ett väl fungerande nätverk. Mellanpositionen påtvingar arbetsledarna att inta ett något mer auktoritärt formellt ledarskap samtidigt som förmågan att besitta rollen som den informelle ledaren också betonas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)