Att se människan : Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård inom slutenvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Patienten är i centrum vid personcentrerad vård. Vården sker i partnerskap med patient och anhöriga, utgår från patientberättelsen och genomsyras av en öppenhet för varandras kunskap. Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och kan leda till en fördjupad samverkan mellan patient och sjuksköterska, ge en förbättrad hälsa och ökad patientnöjdhet. Både patienter och anhöriga upplever dock att personcentrerad vård inte alltid ges konsekvent utan enbart när det finns tid för det. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård och dess utmaningar inom slutenvård. Metod: Kvalitativ systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans. Resultat: Två teman med fem subteman framkom. Första temat var Att arbeta i relation med patienten med två subteman: Att arbeta för patientens delaktighet och Att ta tillvara på patientens egna förmågor och resurser. Andra temat var Att möta utmaningar med tre subteman: Att inte ha samsyn, Att inte ha förutsättningar och Att inte ha kompetens. Slutsatser: Sjuksköterskornas erfarenheter var att det krävdes kunskap, engagemang och rätt förutsättningar hos både individ och organisation för att vårda personcentrerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)