Interaktivitet - vägen till framgång : En fallstudie av marknadskommunikativa strategier förvarumärkesbyggande på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Studien är en fallstudie av Matilda Djerf och Djerf Avenue´s marknadskommunikativa strategier på Instagram. Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikativa strategier Matilda och Djerf Avenue använder sig av för att bygga upp Djerf Avenue’s varumärke på Instagram. Studien syftar även till att se om det finns några skillnader i vilka strategier som används på respektive konto samt om det finns förändringar i vilka strategier de använder över tid, från att varumärket lanserades oktober 2019 till mars 2022. För att stärka forskningen inom området marknadskommunikation med fokus på ‘influencermarketing’ ämnar undersökningen titta på hur influencers använder sig av sina kanaler för att bygga upp ett nytt varumärke. Metoden som användes var multimodal analys av instagraminlägg hos Matilda och Djerf Avenue´s instagramkonton. För att analysera materialet togs en frågemall fram med utgångspunkt i marknadskommunikativa strategier. Resultatet visade att samtliga strategier används och att de strategier som Matilda använder sig av inte skiljer sig så mycket över tid, till skillnad från Djerf Avenue´s konto där de skiljer sig. Mellan kontona skiljer det sig en del, men över lag använder de båda mest interaktiva budskapsstrategier. Däremot fokuserar Matilda på influencer marketing och Djerf Avenue har ett fokus på konsumentrelationer. Agenda setting och inlägg om varumärkesresonans används på ungefär samma sätt hos båda kontona. Till skillnad från tidigare studier inom influencermarketing visar resultaten på hur en influencer arbetar med ett varumärke som ägs av denne själv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)