Förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter : En studie av noterade europeiska bolags förvärv från och med 2013 till och med 2016

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Studien har genomförts för att undersöka och analysera förvärvsupplysningars användbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter från och med år 2013 till och med år 2016. Tidigare studier undersöker integrerade rapporters beslutsanvändbarhet utifrån ett investerarperspektiv, vilket kopplas till reaktioner i bolagens aktiepris ochaktieavkastning. Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka skillnader i hur väl integrerade rapporter respektive årsredovisningar från noterade europeiska bolag, fungerar som beslutsunderlag för investerare i bolag som genomfört förvärv. Därtill är syftet att undersöka och analysera i vilken utsträckning integrerade rapporter är mer beslutsanvändbara än traditionella årsredovisningar. Genomförande: Studien utgår från en kvantitativ ansats där vi mäter hur aktiepris och aktieavkastning reagerar på årsrapporternas innehåll av förvärvsupplysningar. Detta föregås av innehållsanalyser av årsrapporterna vilka slutligen inkluderas i våra regressionsanalyser för besvarande av syftet. Resultat: Utifrån innehållsanalysen är integrerade rapporter generellt bättre på att ge beslutsanvändbara förvärvsupplysningar. Detta återspeglas i en större reaktion på de förvärvande bolagens aktiepris. Gällande aktieavkastningen uteblir reaktionen både för integrerade rapporter och traditionella årsredovisningar. Rörande upplysningar om goodwill reagerar aktiepriset för både integrerade rapporter och årsredovisningar, medan reaktioneni aktieavkastning uteblir.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)