Skiljer sig acceptansen av AR mellan äldre och yngre användare?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Augmented Reality, på svenska även kallat förstärkt verklighet, har lämnat labratoriestadiet och introducerats på konsumentmarknaden. Hittills har AR främst riktats mot användare för att tillföra ett nöje som exempelvis Snapchat:s filter. Många studier har gjorts för att mäta an- vändaracceptans av AR-appar, dock har de i regel utförts på studenter. Detta har medfört att majoriteten av studierna är gjorda på personer under 35 år, vilket har inneburit att åldersvariabeln inte har varit aktuell. I vår studie har vi använt oss utav en förenklad version utav TAM samt delen av UTAUT som tar upp ålder för att se ifall användaracceptansen skil- jer sig hos användare med olika åldrar. Vår analys har gjort på empiri vi fått in från en kvanti- tativ enkätundersökning från personer som har testat IKEA:s AR-app. Resultatet visade något förvånande att personer under och över 35 år har samma acceptans gentemot appen. Detta re- sultat innebär att kommande studier inte behöver bry sig om respondenternas ålder samt att de kan dra mer generella slutsatser från ett åldersmässigt begränsat urval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)