Patientens Upplevelse av Patientnärmre Vård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Henson, E & Riessen, F. Patientens upplevelse av patientnärmre vård. En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009.Patientnärmre Vård (PNV) är en aktuell vårdmodell som anammas på allt fler avdelningar runt om i Sverige. Vårdmodellen har som mål att personalen ska kunna vara nära patienten så mycket som möjligt för att både höja omvårdnadskvaliteten och ge bättre arbetstillfredsställelse. Syftet med studien var att undersöka hur patienter upplever vården på en avdelning som initierat PNV. Centrala frågeställningar var: hur tillgänglig patienten upplever att sjuksköterskan och undersköterskan är, om sjuksköterskan upplevs ha tillräckligt med tid, om patienten upplever delaktighet och känner trygghet på avdelningen. Studien var kvalitativ och som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade fokusintervjuer med sex patienter. Analysmetoden som användes var manifest innehållsanalys där fem kategorier trädde fram: Kommunikation, Tillgänglighet, Kontroll, Attityd och Personalens arbetssituation. Studien visade bland annat att patienterna upplevde att personalen var lättillgängliga vilket ingav trygghet och möjliggjorde delaktighet. Det blev också tydigt att flera informanter hade svårt att urskilja vem på avdelningen som var sjuksköterska och vem som var undersköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)