Sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor : En enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än i livmodern. Endometrios kan orsaka stark smärta och ett stort lidande för den drabbade kvinnan. Forskning visar att endometriosdrabbde kvinnor upplever bristande bemötande och en okunskap från sjukvården. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor. Metod: Kvantitativ metod med kvalitativa inslag och deskriptiv ansats via en empirisk studie. Resultat: De flesta studiedeltagarna upplever brister i sin kunskap om endometrios och önskar mer kunskap för att kunna bemöta och hjälpa endometriosdrabbade kvinnor. Några av studiedeltagarna upplever inte brister i lika stor utsträckning men önskar ändå mer kunskap om den gynekologiska sjukdomen endometrios. Det förekommer faktorer som kan påverka kommunikationen i vårdmöten. Endometriosdrabbade kvinnor upplevs vara svåra att bemöta och hjälpa. Slutsats: Kunskapen och medvetenheten om endometrios behöver fördjupas hos alla sjuksköterskor i studien. Fördjupad kunskap kan medföra att sjuksköterskor känner sig tryggare i vårdmötet vilket kan resultera i en bättre omvårdnad för endometriosdrabbade kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)