Kvinnor ska vara som Mellanmjölk : -    en narrativ studie om kvinnors upplevelser av en ny anställning i IT-branschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Den genusfokuserade forskningen inom informationssystem är underrepresenterad inom den svenska akademin. Denna studie har därför till syfte att genom en narrativ forskningsmetod ge insikt på genus inom den svenska IT-branschen. Studiens empiri är insamlad genom fyra narrativa intervjuer med kvinnor aktiva inom den svenska IT-branschen. Studien fokuserar på kvinnornas upplevelser inom den annars mansdominerade branschen. Med dessa upplevelser visar studien tydliga teman vilka resulterat i tre kategorier; organisationskultur, homosocialitet och utseende. Dessa tre kategorier har i denna studie en stor påverkan på hur kvinnorna upplever sin anställning i IT-branschen. Samtliga av dessa kategorier vittnar om att kvinnorna ska vara lagom, alltså mellanmjölk. Studien diskuterar även den kvalitativa och kvantitativa jämställdheten inom IT-branschen, där statistiken inom området är rik  medan orsaksfaktorerna fortsatt ligger i göm undan. Det råder inga tvivel om att branschen vill ha en ökad andel kvinnor och att de prioriterar sina kvinnliga ansökande vid rekrytering, vilket bidrar till en kvantitativ jämställdhet. Kvinnorna i denna studie visar på vikten av en kvalitativ jämställdhet – vilken kan komma att gynna likväl samhälle som arbetstagare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)