Fysisk aktivitet som egenvård vid depression och ångest

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

Författare: Elina Lindholm; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: BakgrundPersoner med depression och ångest har generellt reducerad livskvalitet med svårigheter att hantera deras vardagsliv. Uppskattningsvis har cirka en fjärdedel av världens befolkning upplevt ångestsyndrom. Generellt utövar personer med psykisk ohälsa mindre fysisk aktivitet än personer som inte har psykisk ohälsa. SyfteAtt beskriva hur personer med depression och ångest upplever fysisk aktivitet som egenvård.MetodEn deskriptiv litteraturstudie. Resultatet formades utifrån 10 artiklar som hittades i Medline via Pubmed och Cinahl.ResultatDet visade sig att fysisk aktivitet är en lämplig egenvårdsåtgärd vid depression och ångest. Aktiviteter kan ge patienterna hopp,motivation och självförtroende. Det är positivt med gruppaktiviteter.Det visade sig också att fysisk aktivitet kan reducera negativa tankar hos personer med depression och ångest.SlutsatsFysisk aktivitet och aktiviteter som är i ett socialt sammanhang upplevs som god egenvård av majoriteten av deltagarna i studierna som använts i föreliggande författares studie. De egenvårdsåtgärder personer med depression och ångest använder är bland annat promenader, yogaochcykling. Personermed depression och ångest är i stort behov av stöd för att klara av att utföra diverse aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)