CEPs effekt på FP i fossila bränsleintensiva företag: Påverkas relationen om företaget har en CSR-kommitté? : En kvantitativ studie av 827 publika globala bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Företagens miljömässiga ansvar har blivit en allt mer central fråga för företagets intressenter. Tidigare studier som har behandlat relationen mellan Corporate Environmental Performance CEP och Financial Performance FP har resulterat i varierande utfall. Två faktorer som anses påverka denna relation är olikheter mellan branscher och brister i det interna organisationsarbetet. För att få en tydligare bild av relationen mellan CEP och FP behöver forskningen utvecklas för företag som agerar i en ur miljösynpunkt tung bransch. Syftet med studien är att förklara om det finns ett samband mellan CEP och FP i fossila bränsleintensiva företag och se om sambandet är starkare eller svagare om företaget använder en CSR-kommitté. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats. Studien har en kvantitativ strategi och har formats av en longitudinell design, där sekundärdata har inhämtats för åren 2014-2017 från databasen Thomson Reuters Datastream. Detta har genererat ett urval bestående av 827 publika bolag från hela världen vars data har analyserats i statistikprogrammet SPSS och presenteras i tabeller. Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan miljödimensionen CEP och den finansiella prestationen mätt utifrån både redovisningsmåttet ROE och marknadsmåttet Tobins Q för fossila bränsleintensiva företag. För de fossila bränsleintensiva företagen med en CSR-kommitté visade även resultatet ett starkare samband mellan CEP och FP än för företag utan CSR-kommitté. En jämförelse mellan olika sektorer visade en tydlig variation mellan resultaten, där vissa sektorer hade ett negativt samband mellan CEP och FP. Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till den empiriska forskningen och utökar förståelsen för relationen mellan CEP och FP genom att studera fossila bränsleintensiva företag, som är en miljömässigt tung bransch. Studien bidrar även med teoretisk information om huruvida kontinuerligt arbete via CSR-kommittéer påverkar denna relation. Vidare ger studien ett praktiskt bidrag genom att uppmuntra företag att engagera sig i CEP-aktiviteter, istället för uppkomsten av tvingande miljöregleringar, för att nå lönsamhet. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att gå djupare ner bland fler sektorer för att kunna se skillnader mellan branscher och göra djupare analyser mellan dessa för att få en större förståelse om relationen mellan CEP och FP. Det kan också finnas skillnader mellan företag av olika storlek, därför är ett andra förslag att dela upp och jämföra resultaten mellan stora och små företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)