Personliga assistenters arbetssituation och möjligheter till handledning: en studie ur personalperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Arbetsvetenskap

Sammanfattning: I studien om insatsen personlig assistans framkommer det att yrkestiteln
personlig assistent är bred. Den personliga assistansen måste anpassas
efter varje enskild individ och dennes behov. Assistansen ska göra det
möjligt för personer med en eller flera funktionsnedsättningar att leva
sitt liv på ett bra och meningsfull sätt. I yrkets utövning är det viktigt
att det framgår vad som är brukarens och dennes personliga assistents
skyldigheter och rättigheter.

Informanterna som vi intervjuade beskriver sitt yrke som intressant,
spännande, meningsfullt,givande och stimulerande och att det har frihet i
sin yrkesutövning. Samtidigt beskrivs det också som ett svårt yrke där det
ställs höga krav, kvalité och flexibilitet, man kan utifrån deras
berättelse tolka att det saknas status på yrket och att de ofta känner sig
ensamma och ”osynliga”. Intervjupersonerna som inte har samma arbetsledare
var eniga om att de har för lite tillgång till handledning och att de
saknade direkt kontakt med sina arbetsgivare. En del av informanterna
reflekterade över hur betydelsefullt det är med handledning i
yrkesutövningen och att det är lika viktigt att ha tillgång till sin
arbetsledare.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)