I VÄNTAN PÅ DEN SISTA VILAN - En studie om konflikter, medling och emotioner vid begravning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Annika Andersson; [2018-08-21]

Nyckelord: begravningslag; medling; skam; sociala band; sorg; tvist;

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte består i att undersöka hur medlingsförfarandet vid begravningstvister ser ut i praktiken i två regioner. För att belysa eventuella geografiska skillnader ämnar studien att jämföra de två olika regionernas medlingsförfaranden med varandra. Studien avser vidare att undersöka huruvida begravningslagens föreskrifter gällande tid inverkar på medlingsförfaran-det. Slutligen eftersträvar studien även att undersöka om ett fjärmande från döden och/eller förändrade familjekonstellationer avspeglas i de konflikter som uppstår i samband med grav-sättningen.Teori: Skam, sociala band, konflikter, medling,Metod: Kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuerResultat: De två studerade regionerna har liknande arbetssätt med vissa variationer. Samtliga intervjuade ser och förutspår en ökning av medlingsärenden. Drivkrafter bakom begravnings-tvister är att de tvistande ofta till varje pris vill ha sin rätt, och att driva processen så långt det går är inte ovanligt. Tidsfaktorn kontra värdighet är återkommande reflektioner. Tvist rör i större utsträckning val av gravplats än val av gravskick.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)