Gestalta för att visa natur : ett förslag till entréområdet för Billuddens naturreservat

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Det här examensarbetet tittar närmare på hur det fungerar att gestalta i natur och föratt visa natur. Gestaltning handlar om att ge struktur och organisation åt ett område,skapa platser, ge identitet, lära ut och skapa tillgänglighet. Med visa natur menar jag attfå folk att upptäcka och uppleva naturen. Landskapsarkitekter kan genom sin kunskapom natur, landskap och gestaltning spela en viktig roll för att synliggöra naturen ochge folk möjlighet att uppleva den. Inom det här examensarbetet försöker jag besvarafrågeställningarna: Hur visar och tillgängliggör man natur genom gestaltning? Hur kanarkitektur medverka till att skapa ett intresse hos allmänheten att ta sig ut i naturen?Hur kan man genom gestaltning visa på en gemensam identitet? Metoden har varit attbesöka referensprojekt, läsa litteratur och genomföra ett gestaltningsförslag för entréområdettill Billuddens naturreservat.Arbetet är uppdelat i en bakgrundsstudie och i en gestaltningsdel. Bakgrundsstudienfokuserar på två olika aktörer med olika förhållningssätt till gestaltning och natur. Detär naturvårdsverket i Sverige och det är den Norska staten som initierat deras Nasjonaleturistveger. Enligt min tolkning är Naturvårdsverkets förhållningssätt att gestaltningensuppgift är att representera och presentera naturen. Målet är att skapa en förståelseoch kärlek för naturen. Det norska förhållningssättet för sina turistvägar betonar mergestaltningens uppgift att skapa en upplevelse av naturen. Formen och arkitekturen harfått större utrymme och använts i syfte att saluföra Norges natur till turister.Billuddens naturreservat ligger i Uppsala län cirka två mil söder om Gävle. Uppsalaåsen har här sin nordligaste spets och naturreservatet innehåller en unik natur, starktpåverkad av landhöjningen. Många känner igen området som Rullsand och besöker detpå grund av dess långa sandstränder och vackra natur. Innanför reservatsgränsen liggeräven Rullsandscamping. Dagens entrésituation till området är otydlig och identitetslös.Det saknas ett helhetsgrepp och omsorg om detaljerna. Omgestaltningen av entrénhar genomförts utifrån ett antal programpunkter som ställdes upp med utgångspunktfrån områdets problem och brister samt med tanke på hur naturen kan visas upp ochtillgängliggöras.Arkitektur kan bidra till ökat intresse för natur på olika sätt. Först har vi den spektakuläraarkitekturen som hamnar på bild och blir ett besöksmål i sig själv. Sedan har vi denarkitekturen som är mer återhållsam i sitt uttryck men som skapar välfungerande platseroch höjer kvalitén av besöket i naturen. Gränsen mellan natur och gestaltning är viktigför svaret hur natur kan visas genom gestaltning. Genom en gräns som kontrasterarmot naturen blir naturens unika karaktär mer framträdande. Ett annat sätt att se det äratt gestaltningens uttryck ska tonas ner så att naturen ska få tala för sig själv och på såsätt visas upp.Naturens kraft påverkar oss ända in i själen. Men om du aldrig upplevt naturens kraftkan du heller inte förstå den. Genom bra gestaltning kan man bredda målgruppen förbesök till natur och även om besöken inte ökar så gör ett synliggörande av natur att flersympatiserar med skyddet av natur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)