”Killar är mer bråkstakar” : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser och erfarenheter kring polisens bemötande utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

Författare: Ida Mattsson Herlitz; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna studie undersöker unga män och kvinnors upplevelser och erfarenheter kring polisens bemötande genom sex kvalitativa intervjuer med tre pojkar och tre flickor i åldern 17-23 år. Studien undersöker även om det finns skillnader i ungdomarnas upplevelser kring polisens bemötande som kan härledas till deras könstillhörighet. Studiens teoretiska ansats utgörs av genusteori där utgångspunkten för förståelsen av kön och genus är socialkonstruktivistisk. Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet ser man på kön och genus som kulturellt producerade produkter. Män och kvinnor tillskrivs olika egenskaper, tanke- och handlingsmönster p g a deras kroppars olikhet, vilket bl a får till följd att män och kvinnor behandlas olika. Studien utgår ifrån följande frågeställningar:

Hur beskriver unga män och kvinnor sina upplevelser och erfarenheter kring polisens bemötande?

Finns det skillnader i ungdomarnas upplevelser som kan härledas till deras könstillhörighet?

Studiens resultat visar att samtliga män och kvinnor beskriver sina upplevelser och erfarenheter kring polisens bemötande både i positiva och i negativa termer. Ungdomarna beskriver aspekter i bemötandet som har varit ”bra” och andra som har varit ”mindre bra”. Ingen intervjudeltagare uttrycker att man blivit ”dåligt” bemött av polisen. Min tolkning är att de negativa aspekterna av bemötandet ofta överskuggar de positiva. Samtliga ungdomar uttrycker att de tror att polisen bemöter ungdomar olika. Beskrivningarna av vilka faktorer som de tror påverkar polisens bemötande och hur detta gestaltar sig varierar mellan intervjudeltagarna. Faktorer som beskrivs som betydande är bl a den egenskap i vilken den unga är i kontakt med polisen, den ungas uppträdande samt polisens egna föreställningar/fördomar kring den unga. Fem av sex intervjudeltagare, tre män och två kvinnor, tror att den ungas kön har betydelse för hur han/hon blir bemött av polisen. En kvinna uttrycker att hon inte tror att könet har betydelse för bemötandet. Av de fem intervjudeltagare som tror att den ungas kön har betydelse, tror samtliga att polisen är ”snällare” och ”lugnare” mot flickor och ”hårdare” mot pojkar. Resultaten visar att det i första hand inte är ungdomarnas upplevelser och erfarenheter som ligger till grund för denna uppfattning. Således kan resultaten inte påvisa skillnader i upplevelser och erfarenheter mellan intervjuade pojkar och flickor. Min tolkning är att ungdomarna grundar denna uppfattning på rådande genusnormer d v s föreställningar och förväntningar på män och kvinnor, ”manligt” och ”kvinnligt”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)