Förskollärares beskrivningar av matematikundervisning vid måltiderna i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Bakgrund I dagens samhälle handlar mycket om matematik vilket gör det till ett viktigt ämne. Forskning visar på att många yrken idag är i behov av matematiska kompetenser men att intresset för matematik minskar bland dagens ungdomar. Det är även något som PISA-undersökningar visat på. Vi har valt att undersöka matematiken vid måltiderna i förskolan då vi anser att det är ett viktigt och intressant ämne att studera. Med denna studie vill vi belysa matematikens roll och vikten av att börja arbeta med det redan i förskolan för att lägga grunden för en positiv inställning till matematik. Syfte Syftet med vår studie är att utifrån förskollärares beskrivningar undersöka vilka olika typer av matematikundervisning som bedrivs i samband med måltidssituationer i förskolan och hur denna undervisning går till. Metod Som datainsamlingsmetod till studien har en kvalitativ forskningsansats använts. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta stycken verksamma förskollärare från tre olika förskolor. Resultat Resultatet av studien visar på att förskollärare använder sig av mycket matematisk undervisning vid måltiderna. Det sker genom samtal och benämningar där barnen får möjligheter att utmana sitt matematiska tänkande. Resultatet visar även på att förskollärarna använder sig av fem av Bishops (1991) sex matematikaktiviteter i sin undervisning vid måltiderna. Mycket av den matematiska undervisning som sker vid måltiderna i förskolan sker spontant samt att förskollärarna använder sig av det material som måltiderna erbjuder och skapar lärande utifrån det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)