Dramapedagogik inom konflikthantering : En kvalitativ fenomenologisk studie med deskriptiv ansats om en grupp dramapedagogers meningsskapande kring sin undervisning inom ämnet konflikthantering med vuxna deltagare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Undersökningen är en kvalitativ studie med fenomenologisk deskriptiv ansats. Teoretiskt avstamp har tagits från pragmatism, som tjänat som inspiration. I studien undersöks hur fem dramapedagoger beskriver sitt arbete med drama inom ämnet konflikthantering, med vuxna deltagare i en akademisk lärandekontext, samt vilket meningsskapande de ger uttryck för i detta. Datainsamlingsmetoden är fokusgruppsamtal. Resultatet visar att pedagogerna beskriver sitt arbete utifrån fyra huvudteman. Dessa är: Förhållningsättet & ledarskapet; Gestaltning & förhållningssättet; Reflektion & förhållnings­sättet och Misstag & förhållningssättet. Varje tema återges som ett narrativ berättad som av en röst. Narrativen som deskriptivt återger fokussamtalet speglas mot etablerad dramapedagogisk litteratur i resultatanalysen. Slutsatsen är att narrativen visar på ett rikt meningsskapande där drama­pedagogiken bidrar till att levandegöra konflikthanteringen genom de teman som narrativen visar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)