Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. De teorierna som tillämpas är belöningssystem, optionsprogram, optionsteori, Black-Scholes-modellen, företagsvärdering och principal-agent-teori. Metod: Denna studie utgår från ett kvalitativt angreppssätt och den metod som tillämpas är semistrukturerade intervjuer. Åtta personer som har kompetens inom optionsprogram och/- eller använder teckningsoptioner är respondenter i denna studie. Empiri: Samtliga respondenter kunde nämna olika fördelar med teckningsoptioner och majoriteten anser att det är ett bra och flexibelt instrument. Ett flertal problem och risker belystes och det är problem och risker som drabbar den anställde, företaget eller båda parter. För den anställde handlar det framförallt om att optionerna förfaller värdelösa och att det är problematiskt att finansiera köpet. För företaget krävs det mycket administration och kostnader för att utforma optionsprogrammet. Även ett flertal åtgärder för samtliga risker och problem berördes för att kunna öka användbarheten.   Slutsats: Teckningsoptioner är ett lämpligt instrument men det kan medfölja många risker som bör beaktas och medvetenheten om dem bör vara större. Genom att öka medvetenheten om riskerna ökar chanserna för att kunna minimera dem i tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)