Idétradition : en utmaning vid samarbeten

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Rikard Daleke; [2016]

Nyckelord: Idétradition; Icke-linjäritet; Linjäritet; Doktrin;

Sammanfattning: Olikheter i konceptuella frågor kan försvåra samarbeten mellan försvarsmakter. Exempelvis kan olikheterna, vilka kan bero på olika historisk utveckling av idétraditioner mellan länder, påverka förståelsen av krigföringen i respektive land. Uppsatsens syfte är att undersöka skillnader i idétraditioner samt hur det påverkar synen på krigföring. Givet skillnader, hur kan dessa förstås och förklaras? Uppsatsen beskriver militärteori utifrån två former, en linjär och en icke-linjär, vilka används för att analysera Sveriges och Norges doktriner samt dess användande. Slutsatsen av analysen är att det finns skillnader och dessa skillnader kan omedvetet resultera i att förståelsen för krigföring uttrycks på olika sätt, det vill säga att det blir olika språk. Uppsatsen argumenterar för att detta kan påverka militära samarbeten och även om dessa förhållanden delvis kan förändras är det kanske inte alltid eftersträvansvärt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)