STATISTISKT SAMBAND MELLAN INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKANS ARBETSBELASTNING OCH PATIENTSÄKERHET : En nationell studie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Under de senaste åren har det blivit allt mer uppmärksammat i media om patienters rättigheter i vården och att patientsäkerheten hotas på grund av bristen på sjuksköterskor. Det framhävs att det är särskilt stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och att arbetsbelastningen på intensivvårdsavdelningarna ökar, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för bedrivandet av intensivvård och för att upprätthålla en god patientsäkerhet.   Syfte: Syftet med studien var att undersöka statistiskt samband mellan intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning och patientsäkerhet.   Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ metod med deduktiv ansats och en tvärsnittsstudie gjordes med hjälp av webbenkäter. Alla allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige inkluderades och intensivvårdssjuksköterskorna var tvungna att ha arbetat minst två år. Sammanlagt distribuerades 372 enkäter och 258 svar erhölls vilket gav en svarsprocent på 69.4 procent. Dataanalys utfördes med deskriptiv statistik och korstabulering. Med hjälp av en bivariat analys kunde vi jämföra om det fanns statistiskt samband mellan patientsäkerhet och arbetsbelastning.   Resultat: Resultatet visar att det finns statistiskt samband mellan patientsäkerhet och arbetsbelastning. Patientsäkerheten påverkas negativt av en högre arbetsbelastning. Intensivvårdssjuksköterskorna uppger att de tvingas utföra ett sämre jobb relaterat till tidspressen och att arbetsbelastning är för hög. Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna anser att det finns välfungerande system för rutiner och avvikelser men på grund av en hög arbetsbelastning kan inte systemen och rutinerna följas vilket påverkar patientsäkerheten negativt.   Slutsats:Den här studien ger belägg att lyfta intensivvårdssjuksköterskornasarbetsbelastning i förhållande till patientsäkerhet och underlag för att vidta åtgärder inom berörda verksamheter. Åtgärder i form av en attraktivare, hälsosammare och patientsäkrare arbetsplats. Exempelvis arbetstidsförkortning som ger möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen.Det är nödvändigt att se över arbetsbelastningen på intensivvårdsavdelningar nationellt för att inte mer omfattande patientsäkerhetsbrister ska ske. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)