Ambivalent sexism och stereotypiska attityder : Kvinnor i ledarskapspositioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syften med studien var att undersöka om en kvinna uppfattas vara lika lämplig som en man till en ledarskapsposition samt om män innehar högre grad sexistiska attityder i jämförelse med kvinnor. Deltagare var 72 studenter (36 kvinnor och 36 män) i åldrarna 20–34 (M = 23) från en stad i Mellansverige. Deltagarna läste en vinjett om en manlig eller kvinnlig chef och skattade chefens egenskaper och förmågan att genomföra ett förändringsarbete. Därefter fyllde de i Ambivalent Sexism Inventory (ASI) och Swedish Modern Sexism Scale (SMSS). Resultatet visade att chefens kön inte påverkade bedömningen av chefens lämplighet. Men männen ansåg tillskillnad mot kvinnorna, att chefen var mindre lämplig. Hypotesen angående könsskillnader i sexism bekräftades inte eftersom män och kvinnor skattade lika i ASI och SMMS. Slutsatser som drogs var att studenter inte associerar maskulinitet med ledarskapspositioner och att de innehar låg grad av sexistiska attityder. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)