ATT LEVA MED ETT DÖENDE BARN : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: I världen drabbas 300 000 barn av cancer varje år och överlevnaden skiljer sig mellan olika delar i världen. När sjukdomen inte längre går att bota övergår vårdens inriktning till palliativ vård. Många barn som drabbas av cancer och vårdas palliativt vårdas hemma, vilket gör att en hel familjs vardag kommer påverkas.  Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som drabbats av cancer och vårdas palliativt. Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats, där avsikten var att sammanställa tidigare forskning. Genom Cinahl och PubMed kunde tio vetenskapliga artiklar hittas. Artiklarna analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Resultat: Föräldrar kan på olika sätt bli en del av barnets vård, vilket upplevs påverka dem på olika sätt. Detta beskrivs genom kategorierna “Upplevelsen av att vara förälder i vården” och “Upplevda konsekvenser i det dagliga livet”.  Slutsats: När ett barn vårdas palliativt upplever föräldrar blandade känslor. Tid och gemenskap med familjen värdesätts och kan skapas genom vård i hemmet. För att möjliggöra vård i hemmet krävs att föräldrarna undervisas om hur vården bör gå till och att sjuksköterskan förstår deras perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)