Exkludering i förskolans undervisning : En studie som synliggör orsaker till exkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisningen och hur förskolepersonal kan arbeta förebyggande i detta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Forskningsanalysen visar hur orsaker till exkludering i undervisningen i förskolan kan bero på brist på kunskap, hjälpmedel och resurser som anses utgöra de största orsakerna till att exkludering uppstår. För att synliggöra samt skapa förståelse för hur exkludering uppstår i olika undervisningssituationer och hur förskolepersonal kan arbeta förebyggande mot detta har intervjuer av förskolepersonal som gjorts i tre kommunala förskolor använts som metod i studien. Studiens teoretiska utgångspunkter består av tre olika teorier, kategoriska perspektivet, relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet. Analysen av våra intervjuer resulterade i fem olika teman: Barn i behov av särskilt stöd, pedagogers arbete mot inkluderande undervisning, orsaker till exkludering, socioekonomisk resursfördelning påverkar kvalitén och inkludering leder till exkludering. Resultatet lyfter olika aspekter som påverkar de ovan nämnda temanutifrån förskolepersonalens arbetssätt i undervisningen. I resultatet tydliggörs synen på barn i behov av särskilt stöd samt vilka ledande faktorer som beskriver begreppet.Arbetet med vad inkluderande undervisning innebär och vilka brister det är som bidrar till att exkludering uppstår. Kompetensutveckling och resursfördelning påverkar kvalitén på undervisningen där budget anses vara en bidragande faktor till att förhindra en förbättrad kvalitét på undervisningen i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)