Controllerns roll : Från generalisering till nyansering

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Examensarbete, civilekonomprogrammet inriktning Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö.  Kurskod 4FE18E, 30hp, VT2019   Författare: Mikael Bergström och Louise Samuelsson Handledare: Elin Funck   Titel: Controllerns roll - från generalisering till nyansering   Bakgrund: I takt med att företagen och dess ekonomistyrning utvecklats sägs controllerrollen gått från att vara en beancounter till en affärsinriktad business partner. Det finns dock en oenighet i hur, och hur långt, utvecklingen skett och argument har förts fram att det fullständiga skiftet inte materialiserats utan att det istället är en hybridiserad roll som syns. Trots att det öppnats upp för att det är en heterogen roll har det linjära tänket kring rollens utveckling lett till generaliseringar och otydligheter i hur rollen beskrivs.   Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera olika faktorer som påverkar rollen för controllers samt förklara hur dessa faktorer påverkar controllers i olika riktningar och mot olika roller. Ambitionen och det övergripande syftet är därmed att generera en djupgående kunskap och förståelse samt att nyansera bilden av controllerrollen.   Metod: Studien centrerar kring en kvalitativ intervjustudie av studieobjektet controllers. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med controllers på tre stora företag inom den tillverkande sektorn för att ge en relevant bredd till det empiriska materialet.   Slutsatser: Ett bidrag ges till teorin dels genom resultatet som visar att det är en hybridiserad roll som återfinns men också genom att olika faktorer som påverkar rollen har identifierats samt diskuterats och använts för att nyansera och urskilja olika inriktningar av rollen utifrån vilken nivå eller position controllern jobbar på. Förväntningar och uppfattningar ses påverka genom att möjliggöra och öppna upp för en bred och inkluderande roll och erfarenhet ses påverka arbets- och förhållningssättet till att bli mer aktivt och med ett förändrat analytiskt tillvägagångssätt. I och med att mönster har kunnat urskiljas vad gäller arbetsuppgifter och handlingar samt vad som är viktig kunskap, kompetens och egenskaper i förhållande till den organisatoriska positionen ses dessa i kombination påverka rollen i olika riktningar. Alla positioner och nivåer ses innehålla drag av rollbeskrivningen analytiker. Ledningsnivån samt positionen finance ses också påverkas åt coach, positionerna RnD, logistik och produktion påverkar åt pedagog och positionen redovisning åt kamrer. Sist ses arbete på den operativa nivån påverka rollen åt såväl pedagog som kamrer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)