Rutinsituationer: en plats för matematiskt lärande?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med studien är att få en förståelse för hur pedagoger förhåller sig till matematiken i rutinsituationer. Rutinsituationerna vi valt är: blöjbyten/toalett, påklädning/avklädning, samt måltider. Vi har undersökt och observerat vilka möjligheter det finns för matematiken i de valda rummen. Vi har tittat på samspelet och kommunikationen mellan pedagoger och barn och hur matematiken kommer till uttryck.Variationsteorin och Bishops sex matematiska aktiviteter, har varit utgångspunkter för teoretiskt perspektiv och analytiskt verktyg. Läroplanen ligger till grund för ett livslångt lärande och ger riktlinjer för en pedagogisk verksamhet som ska stimulera barnens lust till utveckling och lärande. Studien genomförs på två förskolor i samma kommun och består av två moment: filmobservationer och fältanteckningar där vi har valt att studera insikter och vardagsmönster.Vår analys tyder på att rutinsituationer skapar utrymme och möjligheter för utveckling och lärande ur ett matematiskt perspektiv. Matematiska begrepp synliggörs i form av lärandeobjekt, dessa är exempelvis lägesord och klassificering. Resultatet visar att pedagoger ofta använder sig av olika matematiska begrepp i rutinsituationerna. Rummet och platsen är av stor betydelse för den pedagogiska miljön vid rutinsituationer. Genom observationer kunde vi se att det är skillnad mellan pedagoger och förhållningssättet till matematiken, samt hur de utnyttjar dessa rutinsituationer till ett lärandetillfälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)